OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.01.2020

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz również ważnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi.

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ‘’PERFECTA ‘’ MAGDALENA BAŁUCH  ul. Hugo Kołłątaja 4 47-100 Strzelce Opolskie

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:- zawierania, realizacji i wykonania umów , (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f).
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora

Udostępnienie Danych Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Bądź podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Okres przechowywania danych. W przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 1 rok kalendarzowy od daty wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z umowy.

  • W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania.
  • W przypadku, kiedy do zwarcia umowy handlowej nie doszło, dane Klienta przetwarzane są 1 rok od ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy handlowej (wysłanej oferty, odpowiedzi na zapytanie ofertowe).
  • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane ,dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  • W przypadku kiedy przetwarzane są dane Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania, lub otrzymania żądania ich usunięcia, chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami handlowymi, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.

 

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas pod numerem telefonu 077 440 24 36  lub drogą elektroniczną  na adres perfecta.strzelce@wp.pl.  Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.

W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zespół PERFECTA zwrot podatku

Nasi partnerzy: