Zwrot podatku

O zwrot podatku za pracę w Belgii można ubiegać się za 3 ostatnie lata . Obecnie rozliczamy lata  2021,2022 i 2023.

Każda osoba, pracująca legalnie w Belgii ma obowiązek rozliczenia się z podatku z danym urzędem skarbowym, nawet wówczas, gdy była to praca chwilowa. Osoby, niezamieszkujące na stałe w Belgii, muszą złożyć deklaracje podatkowe do 04.11.2024 (dochód 2023)

Osoby zameldowane w Belgii muszą złożyć deklarację podatkową do 30.06.2024 (dochód 2023)

 

Opodatkowanie dochodów z pracy w Belgii

Każdy, kto osiąga dochody jest zobowiązany odprowadzać podatek dochodowy. Na wysokość podatku dochodowego ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się.

W praktyce urząd skarbowy w Belgii domagać będzie się zapłaty podatku od wszystkich osób zameldowanych w Belgii lub pracujących dla belgijskiego pracodawcy , niezależnie od tego czy będzie zwrot podatku czy jego dopłata.

Do rozliczenia podatku będzie potrzebna belgijska karta podatkowa tzw. Loonfiche.  To urzędowy formularz, który dostajesz od swojego pracodawcy. Jest na nim wyszczególniona kwota Twoich całkowitych zarobków oraz suma zapłaconych przez Ciebie podatków

Dochody zwolnione z podatku dochodowego

Zasiłki rodzinne, zasiłki porodowe, środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 2830 euro, zasiłki socjalne.

Kwota wolna od podatku

Przypadająca na podatnika kwota zwolniona z podatku wynosi 8.570 €. Kwota ta podlega zwiększeniu w zależności od liczby dzieci będących na utrzymaniu podatnika. Zwolnienie podatkowe w przypadku rodziny, w której znajduje się dziecko niepełnosprawne liczone jest podwójnie. Począwszy od 2005 r. kwoty zwolnień są identyczne dla małżonków, dla osób samotnych i dla par tworzących legalne związki.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i ulg podatkowych uzyskach tylko wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu wykazanego na druku EU/EWR. W trakcie rozliczenia podatku z Belgii należy przedstawić i udokumentować wszystkie dochody z wszystkich innych krajów, w których się pracowało, np. z Polski, Niemiec itd. Zazwyczaj rozliczenie wspólne jest korzystne. Przede wszystkim jeśli współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie (max. 11.090 euro).

 

Zeznanie podatkowe i decyzja o opodatkowaniu

Osoby zameldowane na terenie Belgii otrzymują na przełomie maja, czerwca danego roku podatkowego kopertę z Urzędu Skarbowego ze wzorem zeznania podatkowego. W sytuacji nieotrzymania koperty należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym. Zeznanie podatkowe należy złożyć przed 1 lipca danego roku podatkowego.

W zeznaniu podatkowym należy podać wszystkie dochody (wynagrodzenie z tytułu pracy, otrzymane zasiłki, wynagrodzenie wakacyjne, dochody z nieruchomości, itp.) osiągnięte w danym roku podatkowym, jak również odprowadzone przez pracodawcę podatki oraz poniesione koszty i ewentualne odliczenia.

Pracownicy otrzymują od pracodawcy tzw. fiche 281 z rocznym zestawieniem wynagrodzenia oraz odprowadzonego podatku.

 

Decyzja o opodatkowaniu

Zeznanie podatkowe składane w Belgii nie jest ostateczną decyzją o opodatkowaniu i nie posiada mocy obowiązującej.

Rzeczywistym dowodem/zaświadczeniem z urzędu skarbowego jest decyzja o opodatkowaniu, podejmowana przez urząd skarbowy po skorygowaniu złożonego zeznania. Urząd skarbowy dysponuje terminem do końca czerwca roku następującego po złożeniu zeznania skarbowego na korektę zeznania oraz ostateczne wyliczenie podatku.

Na przełomie stycznia-czerwca roku następującego po roku, w którym złożone zostało zeznanie podatkowe, urząd skarbowy przesyła decyzję o opodatkowaniu (tzw. aanslagbiljet – nider., impôt des personnes physiques –fr.), w której informuje o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku. Jeśli podatnik nie zgadza się z wyliczonym przez urząd skarbowy podatkiem, ma prawo do odwołania od decyzji podatkowej w terminie zwykłym 6 miesięcy.

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo rozliczyć swój podatek dochodowy  z Belgii za pośrednictwem naszego biura.

Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: