Odszkodowania i wypadki przy pracy

Prawo holenderskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Holandii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Dotyczy to wszystkich poszkodowanych, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Jeżeli do powstania wypadku przyczyniły się zaniedbania pracodawcy lub nieprawidłowe działania innego pracownika możesz mieć prawo do odszkodowania.

Doznałeś szkody w wypadku? Skonsultuj sprawę!

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Holandii często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw i możliwości uzyskania odszkodowania za straty materialne oraz zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowani po wypadku opuszczają pracę i wracają do kraju. Wiele osób nie podejmuje nawet starań o uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego UWV. Takie nastawienie poszkodowanych spowodowane jest najczęściej nieznajomością procedur prawnych kraju, w którym pracują i doznają szkody. Brak znajomości języka, niechęć i strach powodują, iż wielu poszkodowanych całkowicie zarzuca próby uzyskania odszkodowania.

Zwolnienie z pracy po wypadku jest nielegalne!

Zdarza się, że pracodawca bezprawnie grozi pracownikowi zwolnieniem z pracy, jeśli ten nie zrezygnuje z wysunięcia roszczeń odszkodowawczych. Takie postawienie sprawy przez właścicieli firm powoduje, iż poszkodowani podpisują niekorzystne dla nich ugody lub oświadczenia zawierające fałszywe wersje wydarzeń. Jeżeli nie uległeś presji ze strony pracodawcy i zostałeś zwolniony masz prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie pracy.

O jakie odszkodowania można ubiegać się po wypadku przy pracy?

Podstawowym roszczeniem przysługującym poszkodowanemu jest zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu po wypadku. Pojawienie się obrażeń po wypadku powoduje, iż poszkodowany ma prawo występować o ten rodzaj odszkodowania. Dalsze roszczenia są konsekwencją uszczerbku na zdrowiu – koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone dochody na skutek niezdolności do pracy, renty.

Udokumentowanie wypadku oraz szkód

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Holandii powinni pamiętać o zabezpieczeniu jak największej liczby dowodów. Zdjęcia miejsca wypadku zrobione zaraz po zajściu zdarzenia mogą mieć duże znaczenie przy dochodzeniu o odszkodowania. Wypadek należy też bezzwłocznie zgłosić holenderskiej inspekcji pracy. W dalszej kolejności poszkodowany powinien zabezpieczyć dane i zeznania świadków (którzy z czasem mogą chcieć zapomnieć prawdziwy przebieg wypadku). Jeżeli poszkodowany doznał szkód fizycznych niezmiernie istotne jest podjęcie leczenia – postawienie właściwej diagnozy, opisanie dolegliwości oraz podjęcie rehabilitacji. W przypadku pojawienia się kosztów związanych z wypadkiem należy zabezpieczyć oryginały faktur i rachunków.

Wypadek na budowie w Holandii

Place budowy to niebezpieczne środowisko pracy stwarzające duże ryzyko wystąpienia wypadku. Często dochodzi tu do upadków z wysokości, przygnieceń i uderzeń przez spadające elementy konstrukcji, potrąceń i zmiażdżeń z udziałem maszyn budowlanych. Ryzyko to jest jeszcze większe, jeśli pracodawca lub współpracownik nie przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy, brak jest środków zabezpieczających (kasków, okularów, obuwia i ubrań ochronnych). Jeżeli do wypadku doszło nie z winy poszkodowanego, ma on prawo do roszczenia odszkodowania od pracodawcy lub z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek w fabryce w Holandii

Do najczęstszych wypadków na terenie fabryk w Holandii zaliczyć można wypadki z udziałem wózków widłowych oraz maszyn fabrycznych, zatrucia chemikaliami, przygniecenia przez ciężkie przedmioty oraz poparzenia. Dochodzi do nich najczęściej z powodu zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy, takich jak np. brak wyposażenia pracowników w odzież ochronną, nieodpowiednie zabezpieczenie niebezpiecznych substancji, zła organizacja miejsca i czasu pracy, zaniedbania związane z przeprowadzeniem szkoleń pracowników. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi będącemu skutkiem zaniedbań pracodawcy lub współpracownika przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania.

Wypadek podczas pracy na farmie rolnej

Ciężka praca fizyczna na farmie wiąże się z wieloma obowiązkami, które niosą ze sobą ryzyko poważnych wypadków. Praca z użyciem maszyn rolniczych, kontakt ze zwierzętami, podnoszenie ciężkich pakunków – to wszystko wiąże się z ryzykiem urazów. Każda osoba, która uległa wypadkowi na terenie farmy w Holandii ma prawo do uzyskania odszkodowania, o ile wypadek nie nastąpił z jej winy. Wadliwie działające maszyny, brak odpowiedniego przeszkolenia i odzieży ochronnej to tylko niektóre przykłady zaniedbań, których dopuszczają się pracodawcy.

Wypadek w szklarni w Holandii

Wypadkami, którym najczęściej ulegają osoby pracujące w holenderskich szklarniach są: poślizgnięcia, potknięcia, upadki z platform lub drabin. Najczęstszymi powodami wypadków są zaniedbania, których dopuszczają się pracodawcy dotyczące nieprzestrzegania zasad BHP. Każda osoba, która z powodu zaniedbań pracodawcy uległa wypadkowi w trakcie pracy w szklarni może rościć sobie prawo do odszkodowania.

Nasi partnerzy: