NIEMIECKI ZASIŁEK RODZINNY/KINDERGELD

UWAGA !

WNIOSKI O KINDERGELD ZŁOŻONE W FAMILIENKASSE DO KOŃCA ROKU 2017 , SPOWODUJĄ MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA WYPŁATY ZA 4 POPRZEDNIE LATA .

OD STYCZNIA 2018 FAMILIENKASSE BĘDZIE WYPŁACAŁO ZASIŁEK TYLKO DO 6 m-cy WSTECZ.

 

                    Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004) obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tak zwanych Kindergeld.

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Wnioskodawcą może być osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli gdy dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech i korzysta z niego, ma otwartą działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung), lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona, oraz gdy rozlicza się z podatków na terenie Niemiec.

Zasiłek na dzieci wynosi 192,- € miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 194,- €, natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 215,- € miesięcznie. Podanie o pieniądze dla dzieci zostanie rozpatrzone przez Niemiecki Urząd Rodzinny tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów tzw. Aantrag auf Kindergeld.

Przyznany zasiłek na dzieci wypłacony zostanie wstecz od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec (maksymalnie jednak do czterech lat wstecz) do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do uzyskiwania pieniędzy na dzieci.

Nasze biuro skutecznie uzyskuje dla naszych klientów pełną kwotę zasiłku na dzieci.

Uwaga !!!

Z dniem 01-05-2013 zmieniły się przepisy w związku z przyznawaniem zasiłku rodzinnego na dzieci pochodzące z Polski.

Ustanowiona została jedna na całe Państwo niemieckie Familienkasse , znajdująca się w Bautzen. Wszystkie osoby, które w tym roku złożyły Antrag auf Kindergeld , a ich wnioski nie były składane do Bautzen są w chwili obecnej przekierowywane do tej kasy rodzinnej.

Czas realizacji wniosków ulega wydłużeniu od 6 miesięcy nawet do roku.

Coraz więcej wniosków rozpatrywanych w ostatnim czasie przez Urzędy Rodzinne w Niemczech kończy się decyzją przyznania tylko połowy Kindergeld – pieniędzy na dzieci lub całkowitą odmową wypłaty zasiłku na dzieci. Z tego względu pomagamy również osobom, które nie składały wniosku przez nasze biuro, zajmując się pisaniem odwołań, nawet jeśli czas na odwołanie od decyzji już minął.

Informujemy, że od roku 2016 konieczne jest dostarczenie do Familienkasse numerów Pesel każdego z dzieci !

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku zycia (patrz niżej). Wysokość zasiłku jest zależna od ilości posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na wysokość dochodów rodziców. Jeśli rodzice mieszkają razem, to świadczenie wypłacane jest matce, chyba że ta postanowi inaczej. W przypadku rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych zasiłek wypłacany jest temu, z kim mieszka dziecko. Urzędem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę zasiłku jest kasa rodzinna krajowego urzędu pracy [Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit].

 

Na które dzieci wypłacany jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

Jako dzieci traktowane są:

 • rodzone dzieci [leibliche Kinder]
 • adoptowane dzieci [adoptierte Kinder]

Poza tym uwzględnia się dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

 • dzieci małżonka(-ki)
 • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci)
 • dzieci przybrane [die Pflegekinder]
 • wnuki

Kindergeld na dzieci w Polsce

Wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Niemczech, aby móc złożyć wniosek o Kindergeld. Można tego dokonać po 6 miesiącach od podjęcia pracy na terenie Niemiec. Należy pamiętać, że Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce należy się wtedy, jeżeli rodzic prowadzi z nimi gospodarstwo domowe, tzn. ma miejsce związek małżeński, a jedno z rodziców przybyło do Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych. Familienkasse żąda od wszystkich takich osób rozliczenia podatkowego tzn. kopii decyzji z Finanzamtu. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć dodatkowy formularz, który ma na celu potwierdzenie przynależności dzieci do gospodarstwa domowego („Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a”). Dodatkowo niezbędna będzie  decyzja o braku prawa do 500+ lub o jego pobieraniu z ROPS-u, oraz o przyznaniu bądź braku prawa w Polsce do zasiłku rodzinnego , na podstawie którego obliczana jest wysokość Kindergeld. Jeżeli ktoś pobiera w Polsce zasiłek, to w ramach Kindergeld zostanie wypłacona różnica pomiędzy obydwoma świadczeniami. Oprócz tego, jeśli dziecko zameldowane jest wyłącznie w Polsce należy dołączyć jego numer PESEL, który odpowiada wymaganemu od niedawna numerowi ID.

 

Jak długo otrzymuje się Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia. Prawo do zasiłku przedłuża się wraz z podjęciem przez nie dalszego wykształcenia, lecz jest dane maksymalnie do 25 roku życia. Jako wykształcenie traktowane są studia, praktyki oraz wykształcenie zawodowe. Prawo to traci ważność wraz z ukończeniem przez dziecko nauki lub jeśli dziecko posiada regularną pracę, która zajmuje więcej niż 20 godzin tygodniowo.

 

Jakie dokumenty i zaświadczenia należy dołączyć do wniosku na Kindergeld?

Familienkasse wymaga dostarczenia odpowiednich zaświadczeń i dokumentów. Aby zaoszczędzić sobie czasu warto skompletować je w całości. W przeciwnym razie Familienkasse i tak zwróci się z prośba dostarczenia brakujących dokumentów.

Dokumenty składane przez osobę pracującą w firmie niemieckiej, która nie była oddelegowana z Polski:

 • Kopia zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung) za pracę wnioskodawcy w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (lub przetłumaczony polski akt małżeństwa), w przypadku osób rozwiedzionych przetłumaczona decyzja z sądu
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
 1. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni – najlepiej dostarczone na formularzu z Familienkasse – wypełnia i podbija szkoła/uczelnia
 2. Zaświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formularzu z Familienkasse – wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego, należy tam wpisać jakie wykształcenie zostało uzyskane lub kiedy zostanie uzyskane (tytuł naukowy lub nazwa zawodu w przypadku kształcenia zawodowego) + dodatkowo okres w którym dziecko pracowało – nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj umowy
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Jednym z warunków uzyskania KG jest miedzy innymi to, iż wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o o braku prawa do zasiłku 500+ i rodzinnego z innych państwach UE ( Polski –  z ROPSu) bądź potwierdzenie okresu czasu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Zaświadczenie z MOPSU/ROPSU/GOPSU o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna. Zaświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki  (nie jest to wymóg ale przyśpiesza opracowanie wniosku)
 • Kopia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia socjalnego na terenie Niemiec (tzw. socialversicherung)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają:
 1. Bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania
 2. Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, niezbędna będzie kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Polsce, aby otrzymać odrzucenie tego wniosku wraz z uzasadnieniem o braku prawa do zasiłku
 3. Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – należy o tym poinformować
 4. Jeśli opiekun pobiera emeryturę/rentę – dokładny okres pobierania zasiłku oraz nazwa instytucji
 5. Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – dokładny okres trwania oraz nazwa instytucji
 6. W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera na przykład stypendium socjalne – należy o tym poinformować Familienkasse
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub akt notarialny, że opieka nad małoletnimi została powierzona innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, iż w danym okresie sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy niezbędne będzie również zaświadczenie z MOPSU wydane na tę osobę, że nie pobierała zasiłku na dzieci w Polsce. W tej sytuacji osoba ta powinna współpodpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone

Dokumenty składane przez pracowników oddelegowanych:

 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung.
 • Zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers” wraz z okresami pracy w Niemczech oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do dnia ubiegania sie o KG
 • Kopia poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1
 • Kopia umowy o pracę na zasadach oddelegowania
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania się w Niemczech
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz wyżej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym

Dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (niem. „Gewerbe”) na terenie Niemiec:

 • Kopie zarejestrowania Gewerbe
 • Rozliczenia Gewerbe z Finanzamtu
 • Kopia rachunku zysków i strat (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
 • Kopia Lohnsteuerbescheinigung, jeśli w okresie prowadzenia działalności miało również miejsce normalne zatrudnienie
 • W przypadku kiedy mialo miejsce również normalne zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy (patrz wyżej)
 • Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR.
 • Kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech
 • Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech
 • Kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec (np. karty zdrowia)
 • Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 • Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (lub przetłumaczony polski akt urodzenia dziecka)
 • W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat): szczegóły patrz wyżej
 • Zaświadczenia o stanie rodziny – szczegóły patrz wyżej
 • Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie dokumentów, które to potwierdzają: szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granica, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – szczegóły patrz wyżej
 • W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + kompletny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE – szczegóły patrz wyżej
 • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na dzieci za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: