PODATEK DOCHODOWY

OBECNIE ROZLICZAMY PODATEK ZA LATA 2020,2021,2022 i 2023

O zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec może się starać każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer).

W przypadku rozliczenia podatkowego [die Steuererklärung] obowiązuje w Niemczech ogólna zasada, iż każdy, kto w przeciągu danego roku zarobi więcej niż 8.820,00 euro na osobę (w przypadku kawalera/panny) lub 17.640,00 euro na małżeństwo , jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji podatkowej. W niemieckim prawie obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego określany jest terminem „Pflichtveranlagung” (~ obowiązek rozliczenia podatkowego). Ostateczny termin na oddanie oświadczenia podatkowego w Niemczech to 31 lipca danego roku.

Co do zasady, podatnik nie ma obowiązku rozliczenia, chyba że spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

Kto ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Niemczech?

 

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej istnieje w następujących przypadkach:

 

- Przychód uzyskany z większej ilości stosunków pracy, tzn. praca u więcej niż jednego pracodawcy.

 

- Jedno z małżonków ma III klasę podatkową a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową – obowiązek rozliczenia się do 31-05 roku bieżącego za rok poprzedni !!! 

- W danym roku podatkowym małżonkowie rozwiedli się lub jedno z małżonków zmarło.

- Otrzymano wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego.

-  Wysokość dochodu przekroczyło kwotę wolną od podatku i nie został odprowadzony podatek.

- Uzyskano dochody lub świadczenia, które przekroczyły 410 euro miesięcznie, i od których nie był odprowadzony podatek.

- Uzyskano dochód, który przekroczył kwotę 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung wpisane są kwoty w pozycje 17 lub 20.

- Prowadzono własną działalność gospodarczą.

- Emeryci , renciści

-  Osoby pobierające świadczenia socjalne w Niemczech , poza Kindergeldem ( tj. bezrobotne, chorobowe )

 

Osoby które nie posiadają obowiązku rozliczenia nie muszą składać deklaracji, jednak urząd (Finanzamt) może wezwać do rozliczenia osobę nie mającą ustawowego obowiązku rozliczeniowego. Wtedy rozliczenie jest obligatoryjne. Od roku 2014 osoby, które rozliczały się już w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować wezwaniem z urzędu niemieckiego z naliczonymi karami.

 

Kary w przypadku spóźnienia w złożeniu deklaracji podatkowej w Niemczech

W przypadku deklaracji podatkowych składanych po terminie od roku 2018 będą występować zaostrzone przepisy za zwłokę podatkową. W § 152 Abs. 2 AO jest określona kara za opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego. Kara ta wyniesie minimum 25 Euro za każdy rozpoczęty miesiąc w opóźnieniu złożenia zeznania podatkowego. Zgodnie z § 152 Abs. 3 AO nie odnosi się to do terminu złożenia zeznania w przypadku, kiedy urząd skarbowy przedłużył ten termin ( § 109 AO ).

Co w przypadku, gdy nie mamy nadanego Steuernummer i Identifikationsnummer?

Deklarację podatkową możemy wysłać nie posiadając Steuernummer i Identifikationsnummer. Nadanie tych numerów trwa w Urzędzie około 8 tygodni co o ten czas wydłuży opracowanie deklaracji.

Dotyczy to tylko osób które rozliczają się po raz pierwszy , osoby rozliczające się po raz kolejny OBOWIĄZKOWO muszą podać STEUERNUMMER !!!

W przypadku nie podania tego numeru, PERFECTA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozpatrywanie deklaracji lub wezwania z właściwego Urzędu do ponownych rozliczeń.

 

Numer identyfikacji podatkowej, niem. die Steuernummer oraz numer identyfikacyjny, niem. die Identifikationsnummer, to dwa różne numery, których nie należy mylić. Numery te są przydzielane indywidualnie i należy je podawać przy wykonywaniu rozliczenia podatkowego oraz podczas korespondencji z urzędem skarbowym. Poniżej przedstawiamy ich cechy charakterystyczne oraz różnice między nimi.

Numer identyfikacji podatkowej w Niemczech die Steuernummer

W Niemczech numer identyfikacji podatkowej jest w każdym kraju związkowym (das Bundesland) inaczej zbudowany. W zależności od kraju związkowego numer ten zawiera między 10 do 11 cyfr, zapisanych w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się automatycznie wraz z pierwszym rozliczeniem podatkowym, wraz z decyzją z urzędu skarbowego (das Finanzamt) lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Numer ten podawany jest podczas rozliczenia podatkowego lub na rachunku, w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, iż małżeństwo otrzymuje jeden, wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Numer identyfikacyjny die Identifikationsnummer

Od sierpnia 2008 roku każdy obywatel Niemiec otrzymał własny numer identyfikacyjny, który można porównać do naszego numeru PESEL. Numer identyfikacyjny składa się w Niemczech z 11 cyfr i jest przydzielany każdemu obywatelowi wraz z narodzinami lub w przypadku podjęcia pracy w Niemczech. Archiwizowaniem numerów identyfikacyjnych zajmuje się Centralny Federalny Urząd Podatkowy (das Bundeszentralamt für Steuern).

Wszelkie dane zapisywane pod numerem identyfikacyjnym są ważne przez całe życie i w razie potrzeby aktualizowane. Urząd stanu cywilnego (das Standesamt) przekazuje przykładowo informacje o zawarciu związku małżeńskiego czy zmianie imienia, a biuro meldunkowe (das Einwohnermeldeamt) informuje o zmianach adresu. Numer identyfikacyjny jest przechowywany do 20 lat po śmierci.

Gdzie szukać numeru identyfikacji podatkowej oraz numeru identyfikacyjnego?

Numer identyfikacji podatkowej oraz identyfikacyjny znajdują się w lewym górnym rogu każdego pisma, jakie klienci otrzymują z urzędu skarbowego.

2015-07-04_13h19_20

 

Jakie należy dostarczyć dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech?

 

 • Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge.
 • Podpisane i uzupełnione w całości druki PERFECTA ( wszelkie puste pola traktujemy tak, że nie bierzemyu ich pod uwagę, przykładowo rozliczenie z ulgami, punkt 4 pusty – lub chaotycznie wypełniony , rozliczamy bez ulg )
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie kraje EU/EOG.
 • Kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer ( najlepiej decyzja Beschaid z poprzedniego roku)
 • Potwierdzenia kosztów, które chcemy odliczyć ( w postaci rachunków, wypełnionego Fartnebuh, bilety za przejazdy gdy klient kozysta z przewoźników – tak jak zawsze traktujemy o tym w INSTRUKCJI do podatku dochodowego, która załączona jest wraz ze wszystkimi dokumentami na naszej stronie www, i z każdym rokiem jest aktualizowana na naszej stronie) dotyczy to także umowy jaką mamy na naszej stronie, w której informujemy klienta, że w chwili nie dostarczenia nam dokumentacji nie odliczamy żadnych ulg i zwolnień)

Wydatki należy poświadczyć przed urzędem skarbowym w Niemczech poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. W przeciwnym razie nie zostanie przyznany zwrot podatku lub będzie on mniejszy niż powinien. Następujące zaświadczenia należy dołączyć do oświadczenia podatkowego w Niemczech w oryginale (kopie należy przechowywać w domu) !!!! Bez załączonych potwierdzeń deklaracja nie jest kompleta i ulgi nie są przyjęte przez Urzędnika.

 

O jakie ulgi można się starać przy rozliczeniu z niemieckim urzędem podatkowym?

 

Wszystkie koszty które chcemy odliczyć muszą przekraczać kwotę 1 000 euro.

 1. Dojazdy do pracy.
 2. Podwójne gospodarstwo domowe.
 3. Odliczenie odzieży roboczej lub literatury fachowej , kursów pracowniczych ( tylko w przypadku gdy podatnik sam pokrywa koszty)
 4. Ulga na małżonkę.
Kiedy można odliczyć dojazdy do pracy?

Dojazdy do pracy można odliczyć tylko w przypadku kiedy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą wynosiła więcej niż 20 km.

Kiedy można odliczyć podwójne gospodarstwo domowe?

 

Odliczenie kosztów za podwójne gospodarstwo domowe przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży między Polską a Niemcami.

 

Rozliczenie wspólne czy indywidualne

Wysokość zwrotu zależy od kwoty zarobków oraz kwoty odprowadzonego podatku. Nie należy go jednak mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę. O ile w przypadku osób o niższych dochodach (około 10 000 EUR) możemy prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100% kwoty odprowadzonego podatku, to w przypadku osób o wyższych dochodach pełny zwrot nie jest możliwy.
Rozliczenie indywidualne ma zastosowanie do podatnika będącego stanu wolnego (kawaler/panna), wdowca, rozwodnika lub osoby będącej w związku małżeńskim nie spełniającej jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie wspólne ma miejsce w przypadku uwzględnienia w rozliczeniu małżonka i jego dochodów. Możliwość takiego rozliczenia przysługuje podatnikowi, który nabył nieograniczony obowiązek podatkowy tj. ma adres zameldowania w Niemczech albo przebywa/pracuje tam więcej niż 183 dni w roku. Od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej, obywatelom polskim przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Jest to zmiana wpływająca korzystnie, zwłaszcza dla osób osiągających wyższe dochody. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Niemiec nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo przy rozliczeniu wspólnym można odpisać od podatku dodatkowe koszty np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Zarówno przy rozliczeniu indywidualnym jak i wspólnym należy pamiętać o ulgach, które mogą obniżyć kwotę podatku należnego, tj. rachunki za noclegi, wynajem mieszkania, bilety autobusowe czy autokarowe, Internet, komórkę (operatora niemieckiego), a także ryczałtowe rozliczenie dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy w Niemczech.
Dochody uzyskane w innych krajach w danym roku podatkowym mają również wpływ na kwotę naliczonego podatku należnego w Niemczech.

 

Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

Koszty eksploatacji mieszkania (die Nebenkosten)

Koszty prądu, wody, za ogrzewanie czy wywóz śmieci, to koszty zaliczane do wydatków prywatnych, w związku z czym nie ma możliwości odliczenia ich od podatku. Koszty eksploatacji mieszkania, które można odliczyć to:
 • Koszty dozorcy (der Hausmeister)
 • Koszty ogrodnika (der Gärtner)
 • Koszty kominiarza (der Schornsteinfeger)
 • Koszty służb zimowych (der Winterdienst)

Powyższe usługi, nazywane w niemieckim prawie podatkowym „haushaltnahe Dienstleistungen” (~usługi powiązane z gospodarstwem domowym), mogą zostać podane w oświadczeniu podatkowym w wysokości do 20.000 euro/rok. Od podatku można odliczyć 20% tej sumy. Oznacza to, iż roczne obciążenie podatkowe może zostać pomniejszone o 4.000 euro. Urząd skarbowy (Finanzamt) musi jednak uznać wydatki za możliwe do odliczenia podatkowego. Do usług powiązanych z gospodarstwem domowym niemieckie prawo podatkowe zalicza usługi, które mogą teoretycznie zostać wykonane również przez najemce, tzn. takie do których wykonania nie trzeba zatrudniać fachowca.

Pozostałe usługi powiązane z gospodarstwem domowym

 • Pielęgnacja i opieka nad członkami rodziny
 • Koszty opieki nad dziećmi
 • Prace związane z czyszczeniem (np. mieszkania, okien, klatki schodowej)
 • Pielęgnacja ogrodu (np. podcinanie żywopłotu)
 • Koszty przeprowadzki

Do usług wykonywanych przez fachowców/robotników zalicza się przykładowo:

 • Prace renowacyjne pomieszczeń
 • Prace modernizacyjne urządzeń domowych
 • Koszty kominiarza
 • Koszty projektowania ogrodu (jednak nie jego pielęgnacja)

Koszty przeprowadzki

Koszty przeprowadzki są również uznawane przez niemieckie urzędy skarbowe jako nadające się do odliczenia. Warunkiem koniecznym jest istnienie związku pomiędzy nimi oraz stosunkiem pracy. Ten ma miejsce, jeśli zmiana mieszkania dokonywana jest przykładowo z powodu zmiany miejsca pracy lub przeniesienia firmy w inne miejsce (w tym wypadku koszty te liczą się do Werbungskosten kosztów uzyskania przychodu). Jeśli pracownik zmienia miejsce zamieszkania, aby zaoszczędzić na dojazdach do pracy, to w tej sytuacji również można liczyć na ulgi podatkowe. Warunkiem jest skrócenie drogi dojazdu o minimum godzinę dziennie. Koszty przeprowadzki są uznawane ryczałtem (pauschal). Osoby w związku małżeńskim mogą odliczyć w sumie 1.390 euro, a osoby samotne 695 euro. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym dolicza się 306 euro.

Przykłady kosztów związanych z przeprowadzką, które mogą zostać odliczone od podatku w Niemczech:

 • Podwójna opłata czynszu
 • Koszty transportu
 • Koszty podróży w celu poszukiwania mieszkania
 • Kredyt na przeprowadzkę

 

Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

W związku z tym, że wiele osób pyta o klasę podatkową w sytuacji, kiedy jedno z małżonków mieszka w Polsce, postanowiliśmy napisać o tym krótką informację. Otóż sytuacja wygląda następująco:

 • Jeśli łączne zarobki w przynajmniej 90 procentach podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu, to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej w Niemczech. Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 16.708 euro rocznie, to możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej jest dana, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 proc. łącznych zarobków. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym za pomocą nieformalnego wniosku lub w naszym biurze . Jednak jeżeli małżonek w Polsce ma zarobki , to trzeba pamiętać, że będą one brane na koniec roku do deklaracji podatkowej, i ponieważ na klasie III nie płacimy podatku lub opłacamy minimum, może dojść przy połączeniu dochodów obu małżonków do dopłaty zamiast zwrotu. Należy o tym pamiętać przy zmianie klasy z I na III.
 • Małżonek pracujący w Niemczech, musi dołączyć do rozliczenia podatkowego robionego w Niemczech zaświadczenie o zarobkach drugiego z małżonków, które mieszka i pracuje w Polsce
 • Jeśli wyjazd do Niemiec nastąpił na przykład w maju 2015, to do rozliczenia za ten rok będzie trzeba dołączyć również zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w Polsce

Czy rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy lepiej osobno?

Jeśli pracujecie w Niemczech, a małżonek w Polsce, to pojawia się pytanie, czy korzystniej jest się rozliczać razem w Niemczech, czy lepiej osobno. Otóż, jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, to warto dokonać wspólnego rozliczenia w Niemczech. W tym celu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka w Polsce. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku stanowi pokaźną sumę.

 

Według jakiej kolejności rozpatrywane są deklaracje podatkowe w Niemczech?

Urzędnicy niemieckich urzędów skarbowych rozpatrują deklaracje podatkowe zaczynając od tych które dotarły najwcześniej. Oznacza to, iż kto odda swoje rozliczenie podatkowe wcześniej, może liczyć na szybszą decyzję z Finanzamtu.

Dlaczego wiele urzędów skarbowych w Niemczech zaczyna rozpatrywać deklaracje podatkowe dopiero w marcu?

W wielu przypadkach Finanzamty zaczynają rozpatrywać rozliczenia podatkowe dopiero w marcu. Wynika to z tego, iż na początku roku systemy komputerowe urzędów muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z aktualnym orzecznictwem prawa podatkowego. Poza tym urzędy niejednokrotnie muszą czekać na dane przesyłane przez podmioty trzecie, np. pracodawców lub ubezpieczalni. Ci mają czas do 28 lutego na przesłanie brakujących informacji o podatnikach.

 

Kiedy mogę zapytać Finanzamt o status mojej deklaracji podatkowej?

Jeśli od złożenia orzeczenia podatkowego minęły trzy miesiące, a w skrzynce pocztowej nadal próżno szukać odpowiedzi z urzędu skarbowego, to w takim wypadku można skontaktować się z Finanzamtem, aby zapytać o status deklaracji podatkowej. Po pół roku od oddania deklaracji i braku reakcji ze strony urzędu można wystosować ponaglenie [die Anmahnung].

 

Nasi partnerzy: