ŚWIADCZENIE DLA BEZROBOTNYCH

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma w Niemczech osoba, która w ciągu trzech lat przed utratą pracy przepracowała 360 dni kalendarzowych oraz objęta była wymaganym ubezpieczeniem społecznym.

Dodatkowo osoba bezrobotna spełnić musi następujące warunki:

  • musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba szukająca pracy,
  • powinna przeznaczać na poszukiwanie pracy co najmniej 15 godzin tygodniowo,
  • musi pozostawać do dyspozycji urzędu pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od dochodów osiąganych przed wystąpieniem bezrobocia. Kształtuje się ona na poziomie około 60 procent tych dochodów. Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Może być przedłużony do 960 dni w szczególnych przypadkach.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do transferu zasiłku do kraju poszukiwania pracy przysługuje osobie bezrobotnej spełniającej następujące warunki:

  • posiada prawo do zasiłku,
  • pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed wyjazdem,
  • wystąpiła z wnioskiem o wydanie przez wojewódzki urząd pracy formularza E303, który potwierdza prawo do transferu zasiłku za granicę,
  • aby ubiegać się o formularz E301, należy  przedstawić właściwej instytucji dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia – świadectwa pracy,
  • formularzem E301 potwierdzasz okres zatrudnienia i ubezpieczenia w danym kraju,
  • zarejestrowała się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy (należy to zrobić w przeciągu 7 dni od daty zdeklarowanego wyjazdu, wówczas otrzymasz świadczenie również za czas podróży),
  • pozostaje w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia.

Każdy bezrobotny ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, masz prawo do transferu zasiłku tylko przez trzy miesiące. Żeby zachować prawo do kontynuacji, musisz powrócić do kraju przed upływem tego okresu. Jeżeli w czasie poszukiwania pracy podejmiesz za granicą pracę, studia lub założysz własną firmę – stracisz prawo do zasiłku. W okresie poszukiwania pracy będzie ci przysługiwał zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym poszukujesz pracy. W okresie wyjazdu musisz pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia. Rejestrując się w urzędzie pracy, musisz podać adres zamieszkania, nie może to być schronisko, czy pole namiotowe.

Nasi partnerzy: